Příkaz k inkasu

Příslušná transakce je iniciována příjemcem platby, který podává příkaz své vlastní bance nebo jiné platební instituci. Platba je provedena ovšem jen tehdy, jestliže se plátce s příjemcem na takovém způsobu placení předem dohodl a předal o tom v předstihu před inkasní platbou své bance souhlas. Takový souhlas s jednorázovým provedením nebo dokonce opakovaným prováděním daného typu plateb si musí banka plátce uložit a kontrolovat, jestli zaslané inkaso, vlastně výzva k placení, splňuje všechny náležitosti.

Banka tedy vždy kontroluje nejen to, že daný účet může být vůbec inkasován ze strany konkrétního majitele jiného čísla účtu, ale i to, zda příkaz odpovídá i dalším zadaným podmínkám, kterými může být povolení k inkasu omezeno (např. maximální částkou, frekvencí opakování, apod.). 

Používáme často u pravidelných plateb, např. úhrada nájemného nebo faktur za dodávky plynu, elektřiny či služby mobilního operátora. Platby nemusí mít vždy stejnou výši převáděné částky, ta se může lišit, její výši stanovuje poskytovatel dané služby. Jak už bylo uvedeno, plátce může výši inkasované částky omezit limitem.

Připravuje:

Ve spolupráci s: