PROLOMENÍ BANKOVNÍHO TAJEMNSTVÍ 

Banky mají například povinnost za určitých podmínek na základě písemného vyžádání poskytnout informace o záležitostech klienta bez jeho souhlasu: 

  • soudu
  • soudnímu exekutorovi
  • orgánu činnému v třestním řízení
  • správci daně
  • orgánům sociálního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovně
  • Úřadu práce ČR
  • finančnímu arbitrovi
  • Ministerstvu financí nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu

Kromě toho je banka povinna sdělit některé informace, na které se bankovní tajemství vztahuje, konkrétně bankovní spojení a identifikační údaje o majiteli účtu, také osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí, anebo také tomu, kdo prokáže, že se bez takové informace nemůže domoci svého práva na bezdůvodné obohacení (jde o případy, kdy někdo omylem odešle peníze na špatné číslo účtu a nemá jiný způsob, jak se s majitelem účtu spojit a o vrácení peněz jej požádat).

Banky si také mohou na základě zákonného zmocnění některé konkrétní informace o svých klientech sdělovat mezi sebou přímo, anebo prostřednictvím dalšího subjektu (právnické osoby), která jim pro takové účely bude sloužit a kterou mohou vlastnit pouze banky. Jde o identifikaci majitelů účtů, informace o bankovním spojení a také záležitosti, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. Takovou osobou je například Registr bankovních informací.

Připravuje:

Ve spolupráci s: