Pojištění odpovědnosti za škodu

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Takováto škoda může být způsobena na majetku, zdraví či životě, např. při neúmyslném poškození nebo rozbití zboží v obchodě, při vyplavení sousedního bytu, při vzniku škody způsobené zaměstnavateli atd.

Jaké jsou výhody pojištění odpovědnosti za škodu?

  • úhrada neúmyslně způsobené škody pojišťovnou dle platných právních předpisů
  • projednání nároků na náhradu škody

Pojištění odpovědnosti občanů

V rámci jedné smlouvy pojištění odpovědnosti vyplývající z běžného občanského života (Občanská odpovědnost) bývají pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným v jedné domácnosti (nejčastěji manžel/manželka a děti). Sjednává se nejčastěji spolu s pojištěním domácnosti. Vztahuje se obvykle na všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti s pojištěným. Kryje rizika běžného občanského života např. vytopení sousedů, nechtěné škody způsobeny dětmi, domácími zvířaty apod.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Každý zaměstnanec odpovídá svému zaměstnavateli za způsobené škody až do výše 4,5 násobku svého platu. Jak již název napovídá, tento pojistný produkt chrání pojištěného právě pro případ takových škod. Může se jednat například o poškození firemního počítač nebo mobilního telefonu. Aby se pojištění vztahovalo rovněž na poškození služebního vozidla, musí být tato skutečnost výslovně uvedena v pojistné smlouvě.

Připravuje:

Ve spolupráci s: