Pojištění právní ochrany

Cílem je ochránit klienty před finančně nepříznivými důsledky situací, v nichž je nutné k prosazení oprávněných zájmů pojištěného využít právních služeb.

Pojištění právní ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

 • Rozsah poskytovaných služeb je definován při sjednání pojištění.
 • Je určeno pro soukromé osoby i podnikatele.

Jaké jsou výhody pojištění právní ochrany?

 • pestrost nabídky pojistných produktů
 • široká územní platnost pojištění
 • sjednání bez spoluúčasti 

Jak pojištění funguje?

Při sjednání pojištění je stanoveno spektrum situací, ve kterých bude pojišťovna zastupovat svého pojištěného (např. v případě pojištění právní ochrany řidiče vozidla bude pojišťovna pomáhat pojištěnému s odstraněním následků dopravní nehody tj. zastupování v přestupkovém řízení, uplatnění nároku na náhradu škody apod.) nebo hradit náklady spojené s jeho právním zastupováním.

Druhy pojistných produktů pojištění právní ochrany:

 • řidičů; tento pojistný produkt poskytuje ochranu pojištěné osobě uvedené v pojistné smlouvě v roli řidiče a vztahuje se pouze na škody jemu vzniklé; je určeno zejména pro řidiče z povolání
 • vlastníků vozidel; tento pojistný produkt ochraňuje vlastníka, držitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a současně i spolucestující osoby v pojištěném vozidle za předpokladu, že osoby jsou oprávněny toto vozidlo používat
 • rodiny; ochraňuje jednotlivé členy rodiny při jejich nevýdělečné činnosti zejména v případech událostí, které jim nastanou jako chodcůmcyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě apod. nebo v případech problémů rodiny souvisejících s jejich movitým majetkem (mimo motorová vozidla)
 • nemovitosti; tento pojistný produkt ochraňuje vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k nevýdělečným účelům (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.), právní ochrana je poskytována v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí
 • podnikatelů; tento pojistný produkt je určené především pro menší podnikatelské subjekty, kterým je poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností; předmět podnikání musí být vždy specifikován v pojistné smlouvě
 • pracovněprávní spory; tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu při událostech, které pojištěnému vzniknou výhradně jako zaměstnanci při plnění povinností z pracovněprávních vztahů; pojištění je určeno pro řešení sporů vzniklých např. při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu, nařčení z nedbalosti nebo sporů ohledně dodržování Zákoníku práce
 • úraz; tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu při odškodnění úrazu z odpovědnostního nebo soukromého pojištění

Co pojištění kryje?

 • náklady právního zastoupení
 • náklady soudního řízení,
 • soudní poplatky, náklady na soudní znalce a svědky
 • výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)

Na co pojištění nevztahuje?

 • pokuty uložené pojištěnému
 • náklady, které je povinna uhradit jiná osoba
 • spory mezi pojištěným a pojistitelem.

Připravuje:

Ve spolupráci s: