Pojištění domácnosti

Pojistná ochrana movitých věcí, které jsou vybavením domácnosti nebo věcí a zařízení, které k provozu domácnosti slouží. Mohou být umístěny nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách, užívaných výlučně klientem (sklepní koje, garáže).

Co lze pojistit v rámci pojištění domácnosti?

 • Nábytek
 • audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje
 • kuchyňské a jiné domácí přístroje
 • sportovní potřeby
 • osobní věci členů domácnosti
 • peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny.

Některé předměty (peníze, šperky, starožitnosti, apod.) jsou často pojištěny pouze do určitého limitu, který lze ve smlouvě navýšit. Pokud nejsou některé předměty v základním pojištění, lze je obvykle připojistit (např. věci mimořádné hodnoty).

Pojištěná rizika

Základní pojištění se zpravidla vztahuje na škody způsobené:

 • požárem
 • výbuchem
 • úderem blesku
 • vodou z vodovodního řadu
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • vichřicí, krupobitím

Obvykle je pojištění majetku konstruováno tak, že existují 2-3 úrovně pojištěných rizik. Každá vyšší úroveň obsahuje pojištění rizik nižší úrovně a sadu dalších rizik.

Na čem závisí výše pojistného?

 • Na výši pojistné částky nebo limitu pojistného plnění (při sjednání pojištění si klient může zvolit, zda pojistné plnění bude hrazeno v nových cenách nebo v cenách časových)
 • na výši sjednané spoluúčasti (určuje si také klient sám)
 • na místě a poloze bytu
 • na míře rizika vzniku povodně nebo záplavy (je-li riziko pojištěno) 

Upozornění:

I když jsou základní parametry majetkového pojištění obdobné, u jednotlivých pojišťoven existuje řada rozdílů. Každá pojišťovna tak může mít ve své nabídce jinou skladbu rizik a umožňovat jiná připojištění, rozdíl bývá i v různém stanovení limitů plnění.

Připravuje:

Ve spolupráci s: