Pojištění budov (nemovitosti)

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu budovám, případně ostatním stavbám na pozemku náležejícím k této budově před následky škod vzniklých působením živelných a dalších rizik.

Co lze pojistit v rámci pojištění budov?

 • Rodinný dům
 • bytový dům
 • rekreační chalupa nebo chata,
 • garáž, drobné vedlejší stavby (ploty, bazény, skleníky apod.)

Budovu lze pojistit už ve stadiu výstavby.

Pojištěná rizika

Nejčastější rizika, před kterými lze tento majetek pojistit:

 • požár, výbuch, úder blesku
 • vichřice, krupobití
 • pád stromů nebo stožárů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • zemětřesení
 • odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus)
 • povodeň, záplava

Obvykle je pojištění majetku konstruováno tak, že existují 2-3 úrovně pojištěných rizik. Každá vyšší úroveň obsahuje pojištění rizik nižší úrovně a sadu dalších rizik.

U rizika povodeň, záplava existují zóny, v nichž je riziko vzniku škodné události natolik velké, že zde chybí prvek nahodilosti a zde toto riziko pojišťovny nepojišťují.

Na čem závisí výše pojistného?

 • na výši pojistné částky
 • na stanovené výši limitu pojistného plnění
 • na výši sjednané spoluúčasti
 • na míře rizika vzniku povodně nebo záplavy (je-li riziko pojištěno)

Výši pojistné hodnoty, což je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat, lze vyjádřit různým způsobem:

 • novou hodnotou - částka odpovídající pořizovací ceně poškozeného majetku, respektive nákladům na uvedení poškozené věci do původního stavu
 • časovou hodnotou, definovanou jako novou hodnotou věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení
 • jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojištěné věci stanoví doplňkové pojistné podmínky nebo pojistná smlouva

Převážná většina současných pojistných smluv je sjednána na novou hodnotu.

Možnosti moderní pojistné smlouvy

 • sjednání automatické indexace cen - dojde-li během pojistné doby ke zvýšení cen stavebních prací, materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví alespoň o 6%, zvýší pojistitel automaticky pojistnou částku pro následující pojistné období
 • poskytnutí slevy za bezeškodní průběh

Upozornění:

I když jsou základní parametry majetkového pojištění obdobné, u jednotlivých pojišťoven existuje řada rozdílů. Každá pojišťovna tak může mít ve své nabídce jinou skladbu rizik a umožňovat jiná připojištění, rozdíl bývá i v různém stanovení limitů plnění.

Připravuje:

Ve spolupráci s: