INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Ať již nám spotřebitelský úvěr poskytuje kdokoli, musí to být na základě písemné smlouvy, jejíž součástí jsou podmínky pro poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Platí také, že celou řadu informací, nám poskytovatel nebo zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, musí poskytnout v dostatečném předstihu ještě před uzavřením samotné smlouvy. Jsou to hlavně následující informace:

 • druh spotřebitelského úvěru, celková výše a podmínky jeho čerpání, doba trvání, úroková sazba, celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, RPSN, výše, počet a četnost plateb
   
 • platby za vedení jednoho nebo více účtů pro platební transakce a čerpání, případně úhrada notáři, případně povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě

 • úroková sazba při opožděných platbách nebo smluvní pokuta v případě prodlení spotřebitele a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení 
   
 • případné požadované zajištění

Na druhou stranu ovšem platí, že my v roli spotřebitelů – žadatelů o úvěr, musíme poskytovateli úvěru také sdělit úplné, přesné a pravdivé informace k tomu, aby mohl splnit svoji zákonnou povinnost a posoudit naši schopnost úvěr splácet. Jde zpravidla o informace:

 • o stávající finanční situaci, včetně výše pravidelného příjmu a pravidelných výdajů (konkrétní osoby nebo celé domácnosti)
 • o půjčkách a úvěrech, které nám již byly poskytnuty jinými věřiteli a které dosud splácíme 
 • o jakýchkoli dalších finančních závazcích, o jejichž existenci v době žádosti o úvěr víme
 • o situaci nebo změně situace, která může ovlivnit naši schopnost úvěr splácet

K posouzení schopnosti splácet využívají poskytovatelé také možnost zjistit si nebo jen ověřit poskytnuté informace v databázích, které pro tyto účely vedou. Jde o tzv. úvěrové registry.

Připravuje:

Ve spolupráci s: