ZVLÁŠTNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE A JEHO OCHRANA

Kromě informačních povinností byla v rámci celé Evropy zavedena některá zvláštní práva spotřebitele, která slouží k jeho ochraně a zároveň posílení jeho postavení, protože ve smlouvě o spotřebitelském úvěru je spotřebitel zpravidla tou slabší stranou. 

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. Věřitel má přitom právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. U spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok (jinak je to 0,5 %). U úvěrů na bydlení věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru, a také v případě kdy úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita spotřebitele vedla k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr.                                                                                                                                      

Odstoupení od smlouvy a doba na rozmyšlenou

Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření (bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce). V případě úvěrů na bydlení má spotřebitel 14 dní na rozmyšlenou, během kterých poskytovatel nesmí změnit, ani odvolat, návrh smluvních podmínek.

Spotřebitel má právo být okamžitě a bezplatně vyrozuměn o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruchopnosti spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi, a o údajích o použité databázi.

Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

Při prodlení spotřebitele nesmí souhrn uplatněných smluvních pokut přesáhnout 0,5 krát celkovou výši spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.

Připravuje:

Ve spolupráci s: