Důchodové životní pojištění

Důchodové pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití , kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Sjednaná pojistná částka je včetně garantovaného zhodnocení.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit propad příjmů v důchodovém věku
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

Výhody důchodového životního pojištění:

 • garantovaná výplata sjednané pojistné částkgarantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Nevýhody důchodového životního pojištění:

 • nelze libovolně měnit nastavení pojištění
 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění a ta se zhodnocuje.

 • V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné.
 • V případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech nebo jednorázového plnění.
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita     * *  
Daňová uznatelnost   * * * *

Vysvětlení pojmů:

 • Dožití: den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění
 • TÚM: technická úroková míra – zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB
 • Poplatky: poplatky, které si každá pojišťovna stanovuje sama na základě pojistně technických metod
 • Podíly na výnosech: částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.

Připravuje:

Ve spolupráci s: