Vkladové životní pojištění

Vkladové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití za návratný vklad.


Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití
 • chtějí zhodnocovat finanční prostředky
 • chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků
 • chtějí mít možnost nakládat s naspořenými finančními prostředky

Výhody vkladového životního pojištění

 • garantovaná pojistná částka pro případ dožití
 • v případě smrti vrácen návratný vklad
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany daňová uznatelnost zaplaceného pojistného
 • vkládat a čerpat finanční prostředky během trvání pojištění

Výhody vkladového životního pojištění

 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění (pokud je sjednáno riziko dožití)

Jak pojištění funguje?

 • Pojistné za jednotlivá připojištění je hrazeno z výnosů návratného vkladu.
 • V případě úmrtí klienta je vrácen návratný vklad včetně podílů na výnosech.
 • V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně návratného vkladu a podílů na výnosech.
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 5 let a více.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita     * *  
Daňová uznatelnost   * * * *

Vysvětlení pojmů:

 • Dožití: den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění
 • Návratný vklad: najednou vložené pojistné na začátku pojištění
 • TÚM: technická úroková míra – zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB
 • Podíly na výnosech: částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.

Připravuje:

Ve spolupráci s: