Pojišťovnictví

Co je to pojišťovnictví?

Pojištění je efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhradě škod a potřeb, které vznikají z nahodilých událostí. Pojištění je realizováno formou smluvního vztahu mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění. Práva a povinnosti účastníků pojištění jsou stanoveny obecně závaznými předpisy nebo příslušnou smlouvou.

Více

Jaké subjekty podnikají v pojišťovnictví?

 • Pojišťovna
 • Zajišťovna
 • Pojišťovací zprostředkovatel
 • Samostatný likvidátor pojistných událostí
Více

Kdo dohlíží na oblast pojišťovnictví?

Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní banka (ČNB). Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území ČR provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a právnické a fyzické osoby, které na tomto území vykonávají pro pojišťovnu nebo zajišťovnu…

Více

Jaké jsou základní pojistné produkty?

 • Pojištění osob
 • Pojištění majetku občanů
 • Pojištění vozidel
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění právní ochrany…
Více

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Dokument vyjadřuje konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištění, které jsou závazné pro obě smluvní strany…

Více

Práva a povinnosti smluvních stran

Mezi povinnosti vymezené zákonem patří např.: zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko…

Více

Zprostředkovatelé pojištění

Podmínky pro podnikání v oblasti pojišťovacího zprostředkování, upravuje zákon č. 38/2004 Sb. Pojišťovací zprostředkovatel (PZ) Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB způsobilá poskytovat služby na finančním trhu. Mezi činnosti PZ patří: Uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny…

Více

Škodní událost

Škodní událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění: Jednotlivé škody mohou mít různé povahy; Škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt); Věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci); Finanční (ztráta přijmu apod.)…

Více

Pojistný podvod

Pojistným podvodem je jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Je posuzován jako trestný čin podle § 250 a trestního zákona – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let…

Více

Etický Kodex v pojišťovnictví

Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven (dále jen „Kodex“) je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji…

Více

Práva a povinnosti smluvních stran

Mezi povinnosti vymezené zákonem například patří: zájemce o pojištění při jednání o uzavření smlouvy nebo pojistník při jednání o změně smlouvy jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda ho pojistí a za jakých podmínek. Stejnou povinnost má pojistitel vůči zájemci a pojistníkovi...

Více

Přehled právních předpisů

 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů...
Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: