Úrazové pojištění

Úrazové pojištění může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích. Standardem pojištění je možnost rozšířit pojistnou ochranu o další rizika dle nabídky jednotlivých pojišťoven.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků
 • chtějí mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu

Jaké jsou výhody úrazového pojištění?

 • garantované pojistné částky v pojistné smlouvě
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou volitelných připojištění
 • měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany

Jaké jsou nevýhody úrazového pojištění?

 • neobsahuje spořící složku

Jak pojištění funguje?

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.

 • V případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka.
 • V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky.
 • V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita     * *  
Daňová uznatelnost   * * * *

Vysvětlení pojmů:

 • Poplatky: poplatky, které si každá pojišťovna stanovuje sama na základě pojistně technických metod.

Připravuje:

Ve spolupráci s: