Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neobsahuje spořící složku).

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (např. hypotéka)

Výhody rizikového životní pojištění

 • garantovaná pojistná částka pro případ smrti
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • sjednání pevné nebo klesající pojistné částky
 • sjednání pojištění již na dobu 1 roku

Nevýhody rizikového životní pojištění

 • neobsahuje spořící složku

Jak pojištění funguje?

 • Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky. Tudíž se nezhodnocuje.
 • V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.
 • V případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita     * *  
Daňová uznatelnost   * * * *

Připravuje:

Ve spolupráci s: