Kapitálové životní pojištění

Kapitálového životního pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití . Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ).

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

Výhody kapitálového životního pojištění:

 • garantovaná pojistná částka pro případ smrti
 • garantovaná pojistná částka pro případ dožití
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Nevýhody kapitálového životního pojištění:

 • nelze libovolně měnit nastavení pojištění
 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění a ta se zhodnocuje.

 • V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.
 • V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši. Je produkt daňově uznatelný? Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita     * *  
Daňová uznatelnost   * * * *

Vysvětlení pojmů:

 • Dožití: den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění
 • TÚM: technická úroková míra – zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.
 • Poplatky: poplatky, které si každá pojišťovna stanovuje sama na základě pojistně technických metod
 • Podíly na výnosech: částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem

Připravuje:

Ve spolupráci s: