Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů , kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 • chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí
 • akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie
 • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
 • chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

Výhody investičního životního pojištění:

 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
 • kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
 • aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění
 • průběžně sledovat zhodnocení spořící složky pojištění
 • vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Nevýhody investičního životního pojištění:

 • není garantována výše zhodnocení
 • není garantována pojistná částka při dožití

Jak pojištění funguje?

Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na individuální účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky.

 • V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu popřípadě obojí.
 • V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění může vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.

Je produkt daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let
 • doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
 • sjednáno riziko pro případ smrti a dožití Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita     * *  
Daňová uznatelnost   * * * *

 

Vysvětlení pojmů:

 • Podílový fond: portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění
 • Alokační poměr: poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů
 • Dožití: den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění
 • Podílová jednotka: základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednoteIndividuální účet: účet vedený pojišťovnou k pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami nakoupenými za běžné, jednorázové nebo mimořádné pojistné
 • Poplatky: poplatky, které si každá pojišťovna stanovuje sama na základě pojistně technických metod
 • Aktuální hodnota individuálního účtu: celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Připravuje:

Ve spolupráci s: