Svatební pojištění nebo Pojištění dětí

Svatební pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení ).

U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své děti
 • chtějí svým dětem usnadnit start do samostatného života
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

Jaké jsou výhody stavební pojištění?:

 • garantovaná pojistná částka pro případ dožití vyplácená dítěti
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM )
 • zproštění od placení v případě smrti pojištěného
 • výplata pravidelného důchodu
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění

Jaké jsou nevýhody stavební pojištění?:

 • nelze libovolně měnit nastavení pojištění
 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění a ta se zhodnocuje.

 • V případě úmrtí pojištěného dochází ke zproštění od placení pojistného.
 • V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné.
 • V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.
 • V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pojištění se sjednává do věku 19 až 25 let dítěte.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Vlastnosti Druh pojištění osob
Rizikové životní a úrazové Kapitálové pojištění Univerzální (flexibilní) pojištění Investiční životní Důchodové
Krytí rizika (smrtí) * * * * *
Tvorba kapitálové hodnoty   * * * *
Aktivní ovlivňování výnosu       *  
Garantované zhodnocení   * *   *
Flexibilita       * *
Daňová uznatelnost   * * * *

Vysvětlení pojmů:

 • Dožití: den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění
 • Zproštění od placení: pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, jsou-li splněny předepsané podmínky, přičemž nároky z celé pojistné smlouvy zůstávají zachovány.
 • TÚM: technická úroková míra – zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB
 • Poplatky: poplatky, které si každá pojišťovna stanovuje sama na základě pojistně technických metod
 • Odkupné: část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění
 • Podíly na výnosech: částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.

Připravuje:

Ve spolupráci s: