Bankovnictví

K čemu slouží banky?

Banky jsou podnikatelskými subjekty. Jejich nejzákladnější funkcí  je přijímání vkladů (peněz) od veřejnosti.  Protože u nás, stejně jako v naprosté většině zemí na světě, je právě tato funkce považována za zcela jedinečnou, podléhá přísné regulaci. Znamená to, že obchodní společnost, která se chce stát bankou...

 

 

Více

Co je to bankovní systém?

Bankovní systém tvoří soustava institucí (subjektů), které v rámci jedné země poskytují bankovní služby. V České republice mluvíme o tzv. dvoustupňovém systému, který tvoří centrální banka a banky ostatní. Centrální bankou je Česká národní banka (ČNB), která není podnikatelským subjektem...

 

Více

Bankovní licence

Bankovní licence je potvrzení, o tom, že banka splnila všechny zákonné požadavky a vytvořila takové provozní předpoklady, aby mohla poskytovat služby v licenci označené.. To současně znamená, že od okamžiku, kdy byla bankovní licence vydána, podléhá banka dozoru centrální banky...

Více

Jaké služby banky nabízejí?

V dnešním světě banky zpravidla poskytují tyto bankovní služby: 1. přijímání vkladů (přijímání peněz od veřejnosti); 2. poskytování úvěry (půjčování peněz); 3. platební styk (zajištění přijímání a odesílání plateb); 4. vydávání a spravování platebních prostředků (např. platebních karet); 5d. investiční operace; 6. devizové operace

Více

Druhy bank

V ČR je naprostá většina bank bankami smíšenými, které poskytují jak obchodní, tak investiční služby. Zároveň tu máme jednu hypoteční banku a šest stavebních spořitelen. Ty všechny jsou soukromými podnikatelskými subjekty. K tomu u nás fungují dvě banky napojené na státní rozpočet. Export tuzemských výrobků a služeb podporuje Česká exportní banka (ČEB) a rozvoj.

Více

Bankovní spojení

Pokud po nás někdo chce bankovní spojení, jde mu o jednoznačné určení čísla účtu a zároveň platební instituce, u které je účet  veden.  Pokud si v tuzemsku otevřeme účet u kterékoliv banky nebo jiné platební instituce, přidělí nám tato instituce k jeho používání číslo. To musí být v rámci každé platební instituce jedinečné...

Více

Bankovní produkty

Bankovní služby můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Pokud se chceme vyhnout členění na různé typy služeb a podíváme se na to, co nám dnes banky nabízejí, mluvíme o jednotlivých službách často jako o bankovních produktech. Patří mezi ně produkty, které pro nás zajišťují jen a pouze banky, ale často jsou to i služby, které nám v současné době nabízejí jiné subjekty, ale historicky je jejich poskytování spojeno právě s bankami.

Více

Bankovní tajemství

To, že se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank vztahuje bankovní tajemství, určuje zákon o bankách. Jde tedy o zákonnou povinnost bank chránit informace o svých klientech a o službách, které jim poskytují. Zároveň mají ale banky stanovenu celou řadu informačních povinností, a tak jsou v zákoně o bankách výslovně stanoveny případ...

Více

Pojištění vkladů

Když mluvíme o tzv. pojištění vkladů, máme na mysli pojištění pohledávek z vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách. Těm všem budeme dále říkat jen pojištěné instituce. Pojištění vkladů je důležitou součástí ochrany klienta a v České republice je zajišťováno Fondem pojištění vkladů (někdy jen zkráceně FPV).

Více

Bankovní dohled

Dohled nad celým finančním trhem, a tedy i nad bankami, vykonává centrální banka České republiky, kterou je Česká národní banka (ČNB). Aby banka mohla být bankou, musí od ČNB získat bankovní licenci. To znamená, že musí splňovat celou řadu podmínek ještě dávno předtím, než začne své služby klientům poskytovat. Od okamžiku vydání bankovní licence na ni ČNB dohlíží a k tomuto účelu má stanovenu celou řadu pravomocí.

Více

Samoregulace v bankovnictví

Naprostá většina bank podnikajících v České republice je sdružena v České bankovní asociaci (ČBA). ČBA není profesní komorou s povinným členstvím ani dohledovým orgánem nad bankami, ale nekomerční právnickou osobou založenou bankami, která má sloužit k reprezentování společných zájmů bank navenek (zejména vůči státním institucím), ale také k samoregulačním aktivitám.

Více

Právní úprava bankovnictví v ČR

Činnost bank v České republice je upravena nejen českými právními předpisy (zákony a vyhláškami), ale vztahují se na ni také evropské právní předpisy. Hlavním zákonem pro oblast bankovnictví je zákon č. 21/1992 Sb, o bankách , který upravuje jak podmínky bankovní licence, tak naprostou většinu otázek souvisejících s fungováním bank, např. bankovní tajemství i pojištění vkladů.

Více

Co je družstevní záložna?

Družstevní záložny (tzv. kampeličky) jsou podnikatelskými subjekty, které přijímají vklady a poskytují úvěry. Na rozdíl od bank ale tyto služby poskytují pouze svým členům, a nikoli veřejnosti. Činnost družstevních záložen a veškeré podmínky jejich fungování stanoví speciální zákon (konkrétně zákon č. 87/1995 sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních

Více

Co je to stavební spořitelna?

Stavební spořitelna je specializovaná banka, která klientům může poskytovat jen služby uvedené ve své bankovní licenci. Mezi ně patří zejména stavební spoření, které se skládá ze tří složek: a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření; b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření; c) poskytování příspěvků fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření (tzv. státní podpora)...

Více

Praní špinavých peněz

Špinavými penězi se označují finanční prostředky pocházející z trestné činnosti. Praní špinavých peněz pak říkáme procesu, během kterého je zamlžen nebo zastřen jejich původ tak, aby se zdálo, že jde o peníze získané legální cestou. Odborně se tento proces nazývá legalizace výnosů z trestné činnosti a v angličtině používáme výraz „money laundering“.

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: